بزودی راه اندازی میشود ...

شرکت و برند مرتبط به 1bi.ir

اقدامات مرتبط به زیرساخت حقوقی دانش بنیان...

ثانیه دقیقه ساعت روز

یکپارچه سازی شخصیتهای حقیقی و حقوقی

بزودی زیرساخت های حقوقی تکمیل میگردد

معرفی تفکرات حقوقی پیام به امین عباسی
Iran is active

بخش حقوقی گروه توسعه یک کسب و کار ایرانی

با توجه به این موضوع که جایگاه فعالیت های حقوقی چه از بعد دانش بنیان و چه نوع شرکتهای دیگر اعم از سهامی عام و خاص و... مهم میباشد یک بستر کاربردی شخصیت حقوقی که به عنوان شرکت مادر برای برندینگ های شخصی و کسب و کارهای مختلف و شرکتهای آنها نقشی کاربردی ایجاد شود بدین صورت که برای تمامی این روابط نیازمیباشد تعاریف حقوقی ایرانی دقیق و همچنین ارتباط بین المللی با ایران فرآهم شود از این رو در این بستر تمام تلاش بر این اساس میباشد که مزیت های بالقوه ای ایجاد شود که تمامی شخصیت های حقوقی که برای هویت های کسب و کاری و یا برندینگی شخصی خود ایجاد نموده اند بر اساس یک ماهیت جامع روابطی فی مابین بین یکدیگر در شخصیت حقوقی مادر ایجاد نمایند تا در صورت نیاز به کمک و یا وجود موقعیت های سرمایه گذاری و موفقیت تمامی این شخصیت های حقوقی یکپارچه بتوانند به حمایت از یکدیگر بپردازند از این رو این یک موضوع بسیار مهم در یکپارچه سازی آرمانشهر شغلی میباشد که قطعا موفقیت را میتوانید در این مجموعه با کمک تمامی برندینگ های شخصی و کسب و کارهامحقق نمایید

مایل به سرمایه گذاری میباشید؟

تلفن: 02191306486
موبایل بنیانگذار: 09366363696

مکان فعالیت
کل ایران

برای اضافه شدن به هویت حقوقی با بنیانگذار مجموعه در ارتباط باشید

به عنوان یک مجموعه واحد حرکت مینماییم